کمیته علمی کنفرانس هشتم

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

اعضای کمیته علمی کنفرانس عبارتند از:

دکتر علیرضا شاهپری:  دبیر علمی

دکتر قاسمعلی بازایی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر علیرضا پورابراهیمی   - عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی

دکتر ناصر مدیری -  عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

دکتر حمید کشوری - عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

مهندس عل یعباسیان آرانی - مدیر کل تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری

دکتر علیرضا سلوکدار  - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ماشاء الله ترابی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر رضا صفدری  - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید مصطفی رضوی - مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد و دارائی

دکتر سادات رضوی  - عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مهدی نصیری - مدرس دانشگاه علم و صنعت

مهندس احمد بادپا - وزارت امور خارجه

دکتر سعید رحیمی - معاون فناوری اطلاعات صاایران

مهندس مجتبی عزیزی

دکتر علی یارمحمدی 

مهندس محمد ولی زاده