تقویم هشتمین کنفرانس

رای دهی:  / 4
ضعیفعالی 

تقویم هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی عبارتند از:

ارسال چکیده مقاله: 30 خرداد 1394

تایید چکیده مقالات:  10 تیر 1394

ارسال اصل مقالات: 20 تیر 1394

تایید اصل مقالات: 31 تیر 1394

ارسال پاورپوینت مقالات تایید شده: 10 مرداد 1394

ارائه مقاله:  مرداد 1394