حضور فعال استان ایلام در کنفرانس هفتم

. Posted in حامیان کنفرانس هفتم

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

مدیران و کارشناسان استان ایلام در کنفرانس هفتم حضور فعال خواهند داشت.

این استانداری که تاکنون دستاوردهای مطلوبی در زمینه دولت الکترونیک برداشته است، ضمن حمایت از کنفرانس در آن مشارکت فعال خواهد داشت.

آقای اسماعیل رستمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام  طی نامه ای  به شماره 23/6/15609مورخ 30 تیرماه به دستگاه های اجرایی استان خواهان حضور فعال آنها در کنفرانس شده است. در این نامه اذعان شده است که گواهینامه حضور در کنفرانس و سمینارهای حنبی آن مورد تایید اداره کل آموزش استانداری می باشد.