حمایت استانداری بوشهر از کنفرانس هفتم

. Posted in حامیان کنفرانس هفتم

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

 استانداری بوشهردر کنفرانس هفتم حضور فعال خواهد داشت.

این استانداری که تاکنون دستاوردهای مطلوبی در زمینه دولت الکترونیک برداشته است، ضمن حمایت از کنفرانس در آن مشارکت فعال خواهد داشت.

در ضمن این استانداری طی نامه ای به امضای آقای خسرو استوار مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات به شماره 26/64/22256 مورخ 29 تیرماه به دستگاه های اجرایی استان خواهان حضور فعال آنها در کنفرانس شده است. در این نامه اذعان شده است که گواهینامه حضور در کنفرانس و سمینارهای حنبی آن مورد تایید اداره کل آموزش استانداری می باشد.