حمایت شرکت سامیکس از کنفرانس

. Posted in حامیان کنفرانس هفتم

رای دهی:  / 2
ضعیفعالی 

 شرکت سامیکس که از بزرگترین شرکت های فعال در حوزه نظام اداری الکترونیکی بویژه استقرار BPMS در کشور است ضمن حضور فعال در کنفرانس از آن حمایت کرد.

 

 

آدرس سایت شرکت