حضور فعال استانداری هرمزگان در کنفرانس هفتم

. Posted in حامیان کنفرانس هفتم

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

استانداری هرمزگان استانداری هرمزگان در کنفرانس هفتم حضور فعال خواهد داشت.

این استانداری که تاکنون دستاوردهای مطلوبی در زمینه دولت الکترونیک برداشته است، ضمن حمایت از کنفرانس در آن مشارکت فعال خواهد داشت.

در ضمن این استانداری طی نامه ای به دستگاه های اجرایی استان خواهان حضور فعال آنها در کنفرانس شده است. در این نامه اذعان شده است که گواهینامه حضور در کنفرانس و سمینارهای حنبی آن مورد تایید اداره کل آموزش استانداری می باشد.