حضور فعال استانداری خراسان شمالی در کنفرانس هفتم

. Posted in حامیان کنفرانس هفتم

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 استانداری خراسان شمالی در کنفرانس هفتم حضور فعال خواهد داشت.

این استانداری که تاکنون اقدامات ارزشمندی در جهت توسعه استانداری الکترونیک برداشته است، ضمن حمایت از کنفرانس در آن مشارکت فعال خواهد داشت.

قابل ذکر است این استانداری طی نامه ای به دستگاه های اجرایی استان خواهان حضور فعال آنها در کنفرانس شده است.

قابل ذکر است بر اساس نامه معاون استاندار، گواهینامه شرکت در کنفرانس مورد تایید آمنوزش استانداری و به منزله آموزش ضمن خدمت کارکنان خواهد بود.